உயரப்புலம் சிறுவர் நட்புறவுப் பூங்கா மாலை நேர வகுப்பு மாணவர்களின் விளையாட்டுவிழா– 2020

உயரப்புலம் சிறுவர் நட்புறவுப் பூங்கா மாலை நேர வகுப்பு மாணவர்களின் விளையாட்டுவிழா– 2020

உயரப்புலம் சிறுவர் நட்புறவுப் பூங்கா மாலை நேர வகுப்பு மாணவர்களின் விளையாட்டுவிழா– 2020 இந்த நிகழ்வு ஆறுதல் நிறுவனத்தின் ஒழுங்கமைப்பில் கடந்த 29-02-2020 அன்று இடம்பெற்றது. ஆறுதல்...

கற்றல் ஊக்கிகள்- பின்னூட்டல் பகுப்பாய்வு

கற்றல் ஊக்கிகள்- பின்னூட்டல் பகுப்பாய்வு

Sanitary napkin

To produce sanitary napkin economically at an affordable price by establishing production facilities in a remote village in Kilinochi(Kumaraswamipuram)Affordable sanitary...

Positive parenting

Awareness/training program for young mothers to enhance the primitive years of children in collaboration with preschool teachers and the community...

Global challenge resource fund

A project with conflict resolution identify sources- cultural, religious, socioeconomic, that lead to inter-communal or inter-tribal different or conflict and...

Greensteps

Greensteps

We planted fruit-bearing trees in to provide livelihood support for local communities in partnership with the International Union for Conservation...

Selective catch up programme to enhance the basic competency level of below average students at the general certificate of education ordinary level

2018We host a targeted catch-up programme to help low-scoring students improve their basic competency level and prepare to sit the...

Early childhood care and education (ECCD)

Early childhood care and education (ECCD)

We train and certify early childhood educators through a diploma programme we continue to support approximately 3500 teachers by providing...

Children recreational facility to enrich lifestyle and life skills Uyarapulam

A remote village in the valikamam district which is till isolated as a result of the aftermath of the civil...

ONUR women empowerment

Collecting data to determine existing opportunities and resources to empower women to advance their earning capacity promote reconciliation andSupported by...